Denna information med bilagor är skickad till Rikssidrottsförbundet, Svenska Taekwondoförbundet samt Svenska taekwondounionen för att lyfta de brott mot stadgarna som föreningen Mudo Team Academy IF har begått.

Informationen är även delad till de medlemmar jag har kunnat nå som tidigare styrelseledamot i föreningen, dela gärna denna information med andra medlemmar i Mudo Team Academy IF då deras planerade årsmöte den 23 mars 2024 inte har utlysts på rätt sätt. Dessutom har en mängd överträdelser begåtts av styrelsen och dess sportchef som de inte gärna vill att medlemmar inom föreningen eller utanför föreningen känner till.

Detta är vad jag skickat till riksidrottsförbundet i sin helhet:

ÄMNE: Brott mot föreningsstadgar för Mudo Team Academy IF

Hej, jag heter Marie Widerberg och jag satt i styrelsen för taekwondoföreningen Mudo Team Academy IF fram till det extrainsatta årsmötet som vi kallade till 30 september 2023.
Efter att hela den tidigare styrelsen byttes ut pga ”kommunikationsproblematik” med föreningens självutnämnda sportchef Ji-Pyo Lim så var vi alla officiellt fortsatt medlemmar i föreningen men vi uteslöts ur alla kommunikationskanaler såsom hemsida, e-postlistor och whatsappgrupper.
Kommunikationsproblemen bestod i att vi inte ville godta oskäliga förslag om ökade kostnader för medlemmarna och att vi inte ville delta i att gömma avgifter som skulle ge sportchefen gratis resor, boende och restaurangbesök. Vi ville att tävlandet skulle vara så kostnadseffektivt som möjligt så att så många ungdomar som möjligt hade möjlighet att delta. Vi ville också att tävlingsdeltagandet skulle vara rättvist utan favorisering, mobbning och exkludering. Denna information har väl dolts för föreningens medlemmar som bara fått information från den nya styrelsen kring att vi försöker förstöra deras verksamhet. Men de får ingen vetskap om bakgrunden till ständigt ökade kostnader. Ifrågasättande innebär uteslutning vilket min dotter personligen fått erfara, men detta har även hänt alldeles nyligen där medlemmar har uteslutits och träning har ställts in som en kollektiv bestraffning för att sätta ifrågasättande föräldrar på plats. Alltmedan styrelsen ler håller god min och svarar glatt på obekväma frågor om vad det är som händer (och rapporterar in all form av illojalitet tillbaka till sportchefen).
Den nya styrelsen bestående av ordförande Björn Erlandsson med ledamöterna Magnus Broman och Elionore Johansson samt suppleanterna Malin Persson och Djordje Rafailovic har inte utlyst årsmötet enligt föreningens stadgar så att det nått alla medlemmar.
Eftersom föreningen är en tävlingsförening som bildats endast för att ungdomar och utövare som tränar på företaget Mudo AB eller Mudo Sickla AB och som ägs av sportchefen Ji-Pyo Lim så ligger det i föreningens intresse att agera som sportchefen behagar för att det annars får negativa konsekvenser för främst styrelsens egna barn och i andra hand hela föreningens barn då sportchef Ji-Pyo Lim kan välja att bedriva sin sportsliga verksamhet i sitt företag precis hur han behagar utan hänsyn till sportslighet, rättvisa eller andra värdeord som är synonyma med svensk idrott och idrott under riksidrottsförbundet. Föreningen kan därför inte garantera att deras föreningsverksamhet följer RFs riktlinjer.
Via detta upplägg kan omnämnd sportchef bedriva sin verksamhet och samtidigt hålla föreningens styrelse samt övriga tävlingsföräldrar i ett järngrepp och på det sättet få dem att gå hans ärenden (och sina egna) och sedvanlig föreningsdemokrati är något som tyvärr aldrig har funnits i denna förening då sportchefens veto och bestämmande ligger på en osynlig nivå ovanför styrelsen.
Föreningen i sin tur har brutit mot följande regler i sina egna stadgar:
– 3 kap 1§ Tidpunkt och kallelse
Vi är fyra medlemmar som efter senaste extrainsatta årsmötet inte nåtts av någon information från föreningen Mudo Team Academy IF.
Vi har heller inte nåtts av årsredovisningen och verksamhetsberättelsen via föreningens kommunikationskanaler.
– 6 kap 2§ Styrelsens åligganden
Föreningen har som enda uppgift att sköta sedvanliga administrationsuppgifter som hör till en RF-ansluten förening samt att planera och organisera tävlingsanmälningar och resor för föreningens medlemmar.
Detta är något som jag och den avgående styrelsen har lagt enormt mycket tid och energi på, men som den nya styrelsen inte har skött överhuvudtaget. De har istället lämnat över hela ansvaret att utföra dessa tidskrävande och kompetenskrävande uppgifter på sportchefen Ji-Pyo Lim som i sin tur har ålagt personal i sitt företag att utföra dessa uppgifter. Styrelsen har således inte haft kunskap att sköta sitt uppdrag och utföra de enda uppgifter som denna i sammanhanget minimala förening har.
Sportchefen Ji-Pyo Lim har därmed bestämt att från och med årsskiftet ta en administrationsavgift för att sköta föreningens uppdrag. Men detta redovisas inte som en kostnad i föreningens redovisning utan är en tjänst som blir knuten till varje medlem personligen gentemot företaget Mudo AB. Fast en medlem bär medlemskap i tävlingsföreningen Mudo Team Academy IF så krävs även en administrationsavgift till företaget för att få tävla. 950kr/år per person för färgbältare och 1950kr/år per person för svartbältare.
Varje tävlingsmedlem betalar även en medlemsavgift till föreningen samt en månadskostnad på minst guldnivå i företaget Mudo AB.
Då föreningen ska ha ett demokratiskt självstyre så ska ju alla ungdomar och barn få möjlighet att tävla om de är medlemmar i en förening under Riksidrottsförbundet, men eftersom föreningen saknar kunskap och även tillgång till föreningens konton i anmälningsplattformarna så spelar det ingen roll att föreningen borde kunna ordna detta. Valberedningen har även föreslagit samma styrelse som gick på sina poster 30 september 2023 att sitta kvar på sina poster vilket inte är till förmån för medlemmarna som vill tävla eftersom de kommer vara fortsatt passiva och låta sportchefen styra föreningen odemokratiskt.
Då flera i styrelsen även fått personliga fördelar för sitt engagemang, två styrelsemedlemmar fick platser i landslaget till sina barn när Ji-Pyo Lim tog över administrationen av landslaget trots att andra ungdomar hade högre meriter och en helt saknade meriter för att söka till landslaget vid tillfället.
– 5 kap Revision
Revisionen var inte föreningens revisor tillhanda 1 månad före årsmötet. Revisionsberättelsen har inte delats med alla medlemmar och har gjorts tillgänglig för de flesta medlemmar endast 7 dagar innan årsmötet.
– Styrelsen har lagt in ett stycke i sin verksamhetsberättelse för 2023 där de meddelar att de avser höja föreningens årsavgifter. Detta tas inte upp som en punkt för årsmötet.
– 1 kap 1§ Ändamål
Styrelsen har hjälpt sportchefen Ji-Pyo Lim att driva föreningen helt i egensyfte för individen Ji-Pyo Lim och hans företag. De har inte sett till alla barn och ungdomars bästa utan indirekt och direkt stöttat och utfört mobbing, exkludering och favorisering av ungdomar. Exempelvis så skrev föreningen på sin hemsida att det kadett-team som vann medalj i EM i Innsbruck bestod av tre personer från föreningen, även fast två personer som de omnämnde inte ens var med på EM och tävlade, anledningen var för att de deltagit i mobbning mot en tredje person från Mudo Team Academy IF. Så de medlemmar i föreningen som läst på hemsidan har delgetts helt fel information om vilka som deltagit och vunnit medalj för Sverige där deras egen förening har fortsatt mobbingen av egna medlemmar till förmån för favoriserade medlemmar.
En av styrelsen medlemmar, Djordje Rafailovic, har även i egenskap av styrelse kontaktat Europeiska Taekwondo Unionens Ordförande där han ville att den europeiska styrelsen ska gå in och tilldela hans dotter en plats i landslaget och i EM när svenska STU uteslöt dottern pga mobbing. Han fick hjälp av sportchefen Ji-Pyo Lim och föreningens ordförande Björn Erlandsson samt RF ledamoten och STFs avgående ordförande Sammi Kaidi. Helt plötsligt blev den förra styrelsens rapportering om mobbing mot egna medlemmar i landslaget en bricka i spelet i den redan infekterade relationen mellan STU och STF där detta kom upp under ett samarbetssamtal. Så sittande styrelse har använt sina förtroendeposter för att ge sina egna barn fördelar på landslagsnivå och har även spridit att vår anledning till att rapportera orättvisor och osportslighet grundar sig i avundsjuka, rasism och antisemitism. Detta har skickats till ETU och till World Taekwondos Legal Team, underskrivet ordförande i styrelsen och ledamot i styrelsen.

Djordje Rafailovic har även tagit på sig rollen som landslagskontrollant där han tillsammans med föreningens sportchef Ji-Pyo Lim åtagit sig att kontrollera hur hög motivation en 12 årig landslagsdeltagare haft i sin träning. Han har hotat henne att han skulle se till att hon blev utesluten om hon inte höll en tränings- och motivationsnivå som han ansåg låg på landslagsnivå samt hjälpte sportchefen Ji-Pyo Lim tillsammans med föreningens ordförande Björn Erlandsson att sprida rykten om att den 12-åriga landslagsdeltagaren hade en så svår psykisk ohälsa att hon inte borde delta i landslaget. Föräldrarna anklagades för bristande föräldraförmåga och föreningen och sportchefen meddelade resten av landslaget och förbundskaptenen Finn Buchardt att 12-åringen borde söka hjälp hos BUP och att de inte ansåg att de behövde ta ansvar för någon som var så allvarligt sjuk. Dessa påståenden var helt tagna ur luften och har haft en enormt negativ påverkan på familjen som utsattes för detta. Denna händelse kan läsas utifrån styrelsesuppleanten Djordje Rafailovic sida i en 11 sidor lång anmälan mot mig, 12-åringens föräldrar samt STUs ordförande Fresia där han försvarar sitt handlande och lyfter fram sin dotter som den bästa atleten som blir tvungen att avstå tävlan på grund av dåligt motiverade medtävlande i landslaget.
[Bilaga 7 och 8 Skärmavbilder från mail, Bilaga 9 inskickad anmälan]

Sportchefen Ji-Pyo Lim har meddelat i föreningens whatsappgrupp för tävlande att han inte anser att hans egna medlem är den som har varit värd medaljen på EM. I sitt meddelande skriver han inför hela föreningen att han anser att medaljen tillhör hans två favoriserade medlemmar (som inte deltog på EM).
Först skriver han i texten att ”bronset i team kadett flickor togs av Lily och två andra flickor” varav den ena av dem är hans egna föreningsmedlem. Sedan fortsätter han och skriver ”för mig tillhör de två bronsmedaljplatserna våra grymma tjejer Ekatarina Rafailovic och Nicole Abiad.” Och i uppställningen av medaljer därefter taggar han de två tjejer han nämnde i sitt meddelande som EM-bronsmedaljörer trots att de inte deltog i EM. Ett otroligt osportsligt beteende som jag anser att både han och de omnämnda inte borde finna någon stolthet i.
[Bilaga 10 – skärmavbilder på fortsatt mobbing]

På föreningens egna hemsida som är en Google site under företaget Mudo.se skriver föreningen att de två medlemmar som inte deltagit i EM är de som tagit medalj för Sverige. Trots att landslagsmedlemmen som var med och tog medaljen också tillhörde samma förening och flickorna var vänner bara månader tidigare. Föreningens styrelse och sportchefen har trots åtgärder och direktiv från STU fortsatt mobbningen av en 12-årig flicka.
Fundera också kring varför en enskild tävlande saknar landslagsdräkt på fotot trots att hon varit med och tagit medalj för Sverige när både sportchefen och hans dotter hade landslagsdräkt. Ett effektivt sätt att markera för en ung atlet att hon inte är välkommen.
[Bilaga 11 – skärmavbilder på föreningens hemsida]
Styrelsesuppleanten Djordje Rafailovics dotter skickade även ett meddelande till mig strax innan jul (16 december 2023) då hon skriver ner hur hon kände när STU uteslöt henne för mobbning i landslaget. Meddelandet visat tydligt att hon trots åtgärder från grenförbundet inte har sett sin egen delaktighet i vad som har hänt och att hon fortsätter samma beteende genom att meddela att min dotter kommer bli utfryst av sina vänner i föreningen:
”Hej Marie, det var länge sedan vi var i kontakt, men ville helst inte prata mig dig! Du ska veta att detta som du håller på med har sårat många hjärtan, men också glädjen i taekwondo. Allt detta har framför allt påverkat mig men också Nicole och Lily. Vi har inte kunnat träna normalt utan att bryta ihop i tårar. Vi hade aldrig tänkt oss att vi skulle uppleva denna sorg och oro. Oron kommer nu fram mer och mer, eftersom jag tror att du kommer dra fram någonting oväntat. Jag kanske inte får tävla för att du har kontakter, eller så drabbar du våran klubb så att allt slit och engagemang tas bort. Att du gör någon sådant som vuxen är helt sjukt, att du tar fram en oror som inte borde finnas är också helt sjuk, men det sjukaste av allt är att du uppfostrar sina egna dotter att vara i sådan situation som du sätter dig in i, jag vill inte att det ska låta som att vi hatar din dotter Ylva men bara så att du är beredd, så kommer många av hennes företetts vänner från mudo inte vilja vara med henne på tävlingar. Du som mamma ska tycka att det är solklart att man inte beter dig så här som du gör. Du gör mig framförallt stressad, okoncentrerad, rädd men värsta av allt, distraherad från det jag gillar mest, taekwondo. Jag såg upp till dig förut, jag såg dig som en förebild, som en person som jag ville bli när jag blir stor. Nu mera vet jag inte vad jag ska tycka. Du har krossat många hjärtan, och många tårar har fallit. Jag har pratat med många, men du kan tillexempel fråga Lukas och du inte tror mig. Jag grät, och grät, jag kände mig värdelös, som om det var jag som skapade allt detta, som om det var jag som fick smällen för något som inte ens skulle ha med mig att göra. Du kan inte ana hur mycket jag grät. Jag grät tårar av mig, som om det inte ens finns några kvar längre. Nu vill jag bara glöms detta, men det går inte. Detta var nu mitt förflutna men jag hoppas verkligen inte att det är min framtid. Det ända i värdens som jag vill just nu är att bara träna och vinna. Men med denna oror, så finns det ingen träning, det finns inga medaljer, men framför allt, det finns ingen mer relation mellan oss som det fanns förut. Vi var som en ända står familj, nu kommer det aldrig bli så igen. Jag kommer inte komma över detta, men du kanske gör… Hälsa Ylva och Tyra från mig, jag hoppas att de får en vacker framtid med massor av glädje, som jag inte fick. (grattis till dig, du har lyckas skapa en oror som inte borde finnas, grattis, det ända som jag kan säga är just grattis)”
[Bilaga 12- skärmavbilder på meddelanden]

Även föräldrarna till den 12-åriga flickan som utsattes för föreningens mobbing fick motta ett meddelande från en medlem i föreningen som deltog i EM. Dessa meddelanden skickades under samma kväll som sportchefen hade julavslutning för ungdomarna i föreningen som extrajobbar i hans företag.

Min dotter som inte har haft ambitioner att delta i landslaget, som inte har varit en del i elittävlandet alls då hon varken uppfyllde kraven på ålder eller bältesnivå, blir här fortsatt utsatt för mobbning trots att den tidigare styrelsen endast rapporterat in de orättvisor och favorisering i föreningen och landslaget, samt att hon som 11 åring inte längre fick delta i företaget Mudo ABs verksamhet eller i föreningens verksamhet. På föreningens hemsida stod mobbaren som vinnare av en bronsmedalj på EM i Innsbruck… trots att hon inte var där och inte fick delta på grund av mobbing av en annan landslagstävlande, en tidigare nära och jämnårig vän i föreningen.

Ordförande Björn Erlandssons son fick sin plats i landslaget av sportchefen Ji-Pyo Lim. Han fick representera Sverige som individuell junior fastän det tidigare bestämts att den som skulle inneha den platsen var den svensk i kategorin som vann Croatia Open 2023. Veckan innan Croatia Open (då 5 manliga juniorer anmält sig till kategorin och betalt resor samt tävlingkostnader) så meddelar Ji-Pyo Lim att platsen skulle gå till ordförande Björn Erlandsson son, oavsett vem som vann i Kroatien. Björn Erlandssons son var inte bästa svensk i sin kategori i Kroatien, och inte heller bäst i sin kategori på Svenska Cupen i Kinna kort därefter. Trots att Björn representerar alla medlemmar i föreningen så är det uppenbart att han använder sin roll för egen vinning för sin son då inga åtgärder togs för att göra uttagningen rättvis.
Hur man än vrider och vänder på detta kan man inte säga annat än att styrelsen inte har representerat alla sina medlemmar utan sett till att ge sina egna barn fördelar gentemot andra både på nationell och på föreningsnivå.

Ekonomiskt ansvar för bidragsmedel
Styrelsen har i sin verksamhetsberättelse för 2023 lagt in att de har 24000kr i återstartsstödsmedel som jag sökte åt föreningen hösten 2023. Enligt ansöksbeskrivningen så ska dessa medel användas på ett sätt som ska tillföra ett värde för ALLA medlemmar i föreningen. Vi som satt i den avgående styrelsen hade som plan att använda dessa medel som ett litet bidrag till att delta i SM 2023. Eftersom Mudo Team Academy IF är en förening som endast finns till administrativt för att få tävla i svenska idrottsarrangemang. Detta bidrag har nu enligt föreningens egen verksamhetsberättelse inte använts ännu och ska återrapporteras i juni 2024. Föreningen har inga egna lokaler eller egna träningar vilket gör att pengarna inte kan användas för inköp av utrustning eller på annat sätt tillföra något till alla medlemmar då våren inte innehåller några träningar dit även de yngre medlemmarna i föreningen kan delta. (Dessa yngre medlemmar står för en stor del av föreningens medlemmar).
Bidraget Eliten under Eliten har styrelsen omnämnt i verksamhetsberättelsen som ett individuellt bidrag till enskilda juniorer och seniorer. Jag meddelade styrelsens ordförande Björn Erlandsson att jag pratade med Sammi Kaidi om bidraget inför att det söktes. Bidraget ska inte ges ut individuellt som ett bidrag till enskilda individer, utan vara ett sätt för föreningar som hjälper sina ungdomar att elitsatsa att få tillbaka investerade medel till föreningen. Vi i den tidigare styrelsen föreslog att bidraget skulle fördelas jämnt mellan alla som tävlat under EM, vilket skulle inkludera det stora antal kadetter som Mudo Team Academy anmälde till tävlingen. På så sätt så hade bidraget fördelats rättvist mellan deltagarna. Vad vi kan läsa från verksamhetsberättelsen så ser det dock ut som att sittande styrelse tolkar bidraget som individuellt.

Självklart är denna information inte känd hos de flesta medlemmar i föreningen då det kräver en viss nivå av tävlingsdeltagande för att förstå vad som händer och den nya styrelsen är också mån om att täcka upp och dölja hur tävlingssituationen ser ut för medlemmar med yngre barn ”för att de inte har med det tråkiga att göra”.
Min förhoppning med detta mail är att föreningens samt Mudo ABs verksamhet granskas för att säkerställa en sund och rättvis idrott för föreningens och landslagets ungdomar. Samt att de vuxna som bär ansvar som i detta fall styrelsen som består av föräldrar, inte enbart engagerar sig i egensyfte eller går sportchef Ji-Pyo Lims ärenden. Föreningen har en otroligt osund och kontrollerande verksamhet som har många liknelser med en sekt. Företaget Mudo AB har nyligen lagt till ett tillägg i sina villkor där betalande medlemmar kan uteslutas närsomhelst pga illojalitet, utan att de har rätt att kräva tillbaka sina pengar. Detta skapar inte trygghet för våra barn att på ett säkert sätt utföra sin sport.

Sportchefen har tidigare varit avstängt från sporten men har uppenbart inte lärt sig att Taekwondo inte blir kul bara för att det står på ens t-shirt och att gemenskap och träningsglädje inte kan tvingas fram för att sportchefen säger att man ska ha det för att nå nästa nivå.
Vi har lämnat en förening i ständig skräck för reprimander och hoppas att ni tar detta på allvar. Det är många fler än de som nämnts ovan som har råkat illa ut. Men det här är första gången som styrelsen aktivt har jobbat med sportchefen för att gynna sig själva på ett sätt som påverkat upp på landslagsnivå. Det är dags att sluta blunda.

Hjälp oss att stoppa detta från att fortsätta förstöra sporten för ett stort antal ungdomar och deras familjer.
Detta har skickats in som disciplinärenden till förbundet via de formulär som tagits fram av STF, men tyvärr har inga ärenden nått Disciplinnämnden, trots flera försök att skicka in. Så nu hoppas jag och fler med mig att detta tas på allvar.
Vänliga hälsningar
Marie Widerberg
Från den 6:e avgående styrelsen för Team Academy IF
Mobil: 0739415500